POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
NASTĘPNA STRONA
Bezpłatna pomoc prawna Na terenie Miasta Rybnika funkcjonuje sześć punktów pomocy prawnej, które 5 dni w tygodniu świadczą nieodpłatnie pomoc prawną uprawnianym osobom. Beneficjentami nieodpłatnej pomocy prawnej są m.in.: młodzież do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, kobiety w ciąży, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani. W ramach punktów znajdujących się na terenie miasta Rybnika trzy są prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z Mikołowa, które otrzymało dotacje Miasta Rybnika na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
  • młodzież do 26 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej na podstawie oryginału lub odpisu decyzji lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (ustawa z dnia 12.03.2004 r.),
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną na podstawie oświadczenia,
  • kobiety w ciąży na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

  • Więcej informacji na stronie: https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna/